ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Partide politice
    din Republica
    Moldova
 Alegeri parlamentare anticipate în Moldova din 28 noiembrie 2010
   English Version      
    Home        Harta site-ului       E-mail           

Partide politice  

Lista partidelor  

Dialog politic  

Eveniment  

Legislație  

Puncte de vedere  

Declarații/Documente  

Comunicate de presă  

Comentarii  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Blocuri electorale  

Informație utilă  

Bibliografie  

Site-uri relevante  

Legea Republicii Moldova privind partidele și alte organizații social-politice


Nr.718-XII din 17.09.91
Veștile nr.11-12/106, 1991

V. Suspendarea și încetarea activității partidelor și altor organizații social-politice

Articolul 29(23). Suspendarea activității partidelor și altor organizații social-politice

Ministerul Justiției va suspenda activitatea partidului sau a altei organizații social-politice în cazul în care acestea au încălcat Constituția.

În acest caz, Ministerul Justiției va informa în scris organele de conducere ale partidului respectiv indicînd încălcările prevederilor legii și stabilind termenul pentru înlăturarea lor.

În perioada campaniilor electorale activitatea partidelor și altor organizații social-politice poate fi suspendată numai de către Curtea Supremă de Justiție.

În timpul suspendării activității partidului sau a altei organizații social-politice, acestora li se interzice să se folosească de mijloacele de informare în masă, să facă propagandă și agitație, să efectueze operațiuni bancare sau alte operațiuni legate de bunuri, precum și să participe la alegeri.

După înlăturarea contravențiilor, partidul, altă organizație social-politică informează despre aceasta Ministerul Justiției, care în termen de 5 zile, autorizează reluarea activității partidului, altei organizații social-politice.

Activitatea partidului sau a altei organizații social-politice poate fi suspendată pe un termen de pînă la șase luni. În cazul în care nu se vor înlătura încălcările prevederii legii sau pe parcursul unui an din ziua suspendării, se comit din nou încălcări ale legii, activitatea se suspendă pentru un an de zile.

[Art.29(23) modificat prin Legea nr.470-XV din 21.11.03, în vigoare 12.12.03]
[Art.29(23) completat prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]
[Art.29(23) modificat prin Legea nr.788-XIV din 03.02.2000]
[Art.29(23) modificat prin Legea nr.788-XIII din 26.03.96]
[Art.29(23) completat prin Legea nr.1615-XII din 19.10.93]

Articolul 30(24). Încetarea activității partidului sau a altei organizații social-politice

Un partid sau altă organizație social-politică își încetează activitatea în cazul:

  1. autodizolvării conform prevederilor statutare;
  2. dizolvării prin hotărîre a Curții Supreme de Justiție.
  3. constatării neconstituționalității partidului sau a altei organizații social-politice prin hotărîrea Curții Constituționale.

Autoritatea care a adoptat decizia privind dizolvarea partidului sau altei organizații social-politice este obligată să informeze neîntîrziat despre aceasta Ministerul Justiției, care va consemna în Registrul partidelor și altor organizații social-politice intrarea partidului, altei organizații social-politice în faza de lichidare.

În cazurile specificate la alin. 1 pct. 2) și 3), Ministerul Justiției, în scopul executării hotărîrii instanței respective, va crea o comisie de lichidare a partidului sau a altei organizații social-politice.

Un partid sau altă organizație social-politică își încetează existența numai după finalizarea procedurii de lichidare și radierea sa din Registrul partidelor și altor organizații social-politice. După încetarea activității, bunurile partidului sau altei organizații social-politice vor fi folosite pentru realizarea scopurilor statutare sau în scopuri filantropice.

[Art.30(24) modif. prin Legea nr.1534-XV din 13.12.02, în vigoare 31.12.02]
[Art.30(24) în redacția Legii nr.795-XIV din 10.02.2000]
[Pct.2 art.30(24) modificat prin Legea nr.788-XIV din 03.02.2000]
[Pct.2 art.30(24) modificat prin Legea nr.788 din 26.03.96]

Articolul 31(24/1). Procedura de lichidare a partidului sau altei organizații social-politice

Lichidarea partidului sau altei organizații social-politice potrivit Articolului 30 (24) punctul 1) se efectuează de către organul său permanent de conducere ori de către persoanele desemnate de congres, conferință.

Notă: Vezi Erata din Monitorul Oficial nr.57-58 din 18.05.2000 pag.3

În hotărîrea de lichidare a partidului sau altei organizații social-politice se stabilesc procedura și termenul în care se va efectua lichidarea, termenul-limită pînă la care creditorii își pot prezenta creanțele, care trebuie să fie de cel puțin 30 de zile de la data publicării acestei hotărîri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și destinația bunurilor rămase după lichidare.

Dacă lichidarea partidului sau altei organizații social-politice se efectuează potrivit articolului 30 (24) punctul 2), lichidatorii vor fi numiți prin hotărîrea de lichidare.

Notă: Vezi Erata din Monitorul Oficial nr.57-58 din 18.05.2000 pag.3

Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul organelor partidului sau altei organizații social-politice încetează.

Lichidatorii sînt obligați să îndeplinească toate cerințele prevăzute de prezenta lege referitor la publicarea avizului privind lichidarea partidului sau altei organizații social-politice. Avizul privind lichidarea va cuprinde:
numele lichidatorilor și sediul partidului sau altei organizații social-politice;
procedura și termenul în care se va efectua lichidarea, termenul-limită pînă la care creditorii își pot prezenta creanțele;
invitația creditorilor pentru a prezenta dovezi referitor la creanțele lor. Creditorii cunoscuți vor fi invitați prin notificări individuale.

După desemnarea lichidatorilor, aceștia sînt obligați să întocmească neîntîrziat lista de inventariere a bunurilor partidului sau altei organizații social-politice, cu indicarea exactă a activelor și pasivelor, listă care va fi semnată de către lichidatori și conducătorii organului permanent de conducere.

Lichidatorii sînt obligați să continue operațiunile în curs, să execute creanțele creditorilor, iar dacă numerarul este insuficient pentru achitarea tuturor datoriilor, ei sînt în drept să vîndă bunurile partidului, altei organizații social-politice.

Pentru prejudiciile cauzate prin culpa lor, lichidatorii poartă răspundere atît față de partidul sau organizația social-politică, cît și față de terți.

După încheierea procedurii de lichidare a partidului sau altei organizații social-politice, lichidatorii sînt obligați să întocmească bilanțul de lichidare și să îl prezinte spre aprobare Ministerului Justiției și organelor inspectoratului fiscal, precum și să îl publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Activele, rămase după executarea tuturor creanțelor creditorilor, vor fi utilizate în scopurile prevăzute de statut sau de hotărîrea de lichidare. În toate cazurile de lichidare a partidului sau altei organizații social-politice, pentru efectuarea înscrierii respective în Registrul partidelor și altor organizații social-politice, lichidatorii prezintă Ministerului Justiției următoarele documente:
cererea cu privire la radierea partidului sau altei organizații social-politice din Registrul partidelor și altor organizații social-politice;
certificatul de înregistrare (în original);
documentul ce confirmă achitarea în întregime a plăților la bugetul de stat, eliberat de inspectoratul fiscal;
documentele de constituire (în original);
actul despre predarea spre nimicire a ștampilelor, eliberat de organul împuternicit de poliție;
copia de pe avizul despre lichidarea partidului sau altei organizații social-politice, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Obligațiile lichidatorilor încetează numai după încheierea tuturor operațiilor financiar-bancare.

[Art.31(24/1) introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Articolul 32(25). Dizolvarea sancționară

[Alin.1 art.32 exclus prin Legea nr.470-XV din 21.11.03, în vigoare 12.12.03]
[Se declară neconstituțional art.32 alin.1 prin Hot.Curții Constituționale nr.11 din 03.06.03, în vigoare 03.06.03]

Partidul sau altă organizație social - politică poate fi dizolvat prin hotărîrea Curții Supreme de Justiție, în baza demersului Ministerului Justiției, în cazul cînd după suspendarea repetată pe parcursul unui an se comit încălcări ale Constituției sau ale prezentei legi.

Procurorul republicii are dreptul de a cere suspendarea activității și dizolvarea oricărui partid sau organizații social - politice, motivîndu-și cererile adresate Curții Supreme de Justiție.

[Art.32(25) modif. prin Legea nr.1534-XV din 13.12.02, în vigoare 31.12.02]
[Art.32(25) modificat prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]
[Art.32(25) modificat prin Legea nr.788-XIV din 03.02.2000]
[Art.32(25) modificat prin Legea nr.788 din 26.03.96]

Articolul 33(26). Modul de atacare

Refuzul de înregistrare a statutului partidului sau altei organizații social-politice poate fi atacat la Curtea Supremă de Justiție, care va examina plîngerea în termen de cinci zile pe calea procedurii judiciare speciale.

Decizia privind suspendarea activității partidului sau altei organizații social-politice poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție, care va examina plîngerea în termen de cinci zile.

[Alin.2 art.33(26) modificat prin Legea nr.788-XIV din 03.02.2000]
[Art.33(26) în redacția Legii nr.788 din 26.03.96]


Pagini:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Alegeri locale 2003

Concurenți electorali

Electorala Chișinău

Rezultate

Legislație electorală

Documente CEC

Documente/Contestări

Documente OSCE/BIDDO

Educație electorală

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2010 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect