ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Partide politice
    din Republica
    Moldova
 Alegeri parlamentare anticipate în Moldova din 28 noiembrie 2010
   English Version      
    Home        Harta site-ului       E-mail           

Partide politice  

Lista partidelor  

Dialog politic  

Eveniment  

Legislație  

Puncte de vedere  

Declarații/Documente  

Comunicate de presă  

Comentarii  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Blocuri electorale  

Informație utilă  

Bibliografie  

Site-uri relevante  

Legea Republicii Moldova privind partidele și alte organizații social-politice


Nr.718-XII din 17.09.91
Veștile nr.11-12/106, 1991

III. Activitatea partidelor și altor organizații social-politice

Articolul 18(15). Drepturile și obligațiile partidelor și altor organizații social-politice

Drepturile partidelor și altor organizații social-politice sînt stabilite de prezenta lege, precum și de statutele acestora.

În vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare și programatice, partidele și alte organizații social-politice sînt în drept:

  • să difuzeze liber informația despre activitatea lor;
  • să participe (în mod independent, în bloc sau în uniune cu alte partide și organizații) la alegerile pentru organele reprezentative ale puterii de stat de toate rangurile și la formarea organelor administrației de stat;
  • să instituie și să dispună de mijloace de informare în masă proprii și să desfășoare activitate editorială în conformitate cu legislația;
  • în perioada campaniei de alegere a deputaților să se folosească cu titlu gratuit de mijloacele de informare în masă ale statului în conformitate cu legile republicane privind alegerile;
  • să exercite alte împuterniciri prevăzute de prezenta lege și de alte acte legislative.

Partidele și alte organizații social-politice sînt obligate:

  • să respecte legislația Republicii Moldova și normele prevăzute de statutele lor;
  • să introducă modificările necesare în documentele de constituire, în cazul modificării legislației sau constatării necorespunderii acestor documente cu legislația;
  • în cazul modificării sau completării datelor înscrise în Registrul partidelor și altor organizații social-politice, să informeze despre aceasta, în termen de 15 zile, Ministerul Justiției.

[Art.18(15) modificat prin Legea nr.470-XV din 21.11.03, în vigoare 12.12.03]
[Art.18(15) modif. prin Legea nr.64-XV din 27.02.03, în vigoare 14.03.03]
[Art.18(15) compl. prin Legea nr.1534-XV din 13.12.02, în vigoare 31.12.02]
[Art.18(15) modificat prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]
[Art.18(15) modificat prin Legea nr.1615-XII din 19.10.93]
[Art.18(15) modificat prin Legea nr.146-XIV din 30.09.98]

Articolul 19(15/1). Organele partidelor și altor organizații social-politice

Congresul, conferința partidului sau altei organizații social-politice și organul permanent de conducere în perioada dintre congrese, conferințe sînt foruri obligatorii de conducere ale partidului sau altei organizații social-politice. Statutele partidelor sau altor organizații social-politice pot prevedea și alte organe. În acest caz, atribuțiile lor vor fi formulate explicit în statut.

Congresul sau conferința este organul suprem de decizie al partidului sau altei organizații social-politice. Congresul sau conferința se convoacă de către organul împuternicit, potrivit reglementărilor statutare, cel puțin o dată la 4 ani. Delegații la congres sau conferință sînt aleși de organizațiile teritoriale ale partidului sau altei organizații social-politice. Numărul delegaților se stabilește în funcție de numărul de membri. Procedura de alegere a delegaților se stabilește în statut. Congresul, conferința partidului sau altei organizații social-politice sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin jumătate din numărul total al delegaților.

Hotărîrile organelor partidului sau altei organizații social-politice se adoptă cu majoritatea simplă de voturi, dacă statutul nu prevede altfel.

[Art.19(15/1) introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Articolul 20(15/2). Organizațiile teritoriale

Partidele și alte organizații social-politice trebuie să aibă, în cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul doi, organizații teritoriale cu numărul de membri prevăzut de prezenta lege. Raportul statistic privind numărul de membri ai partidului sau ai altei organizații social-politice, cu indicarea unităților administrativ-teritoriale în care au fost create organizații teritoriale, va fi prezentat Ministerului Justiției anual. Ministerul Justiției, în termen de o lună de la data primirii raportului, va efectua verificarea materialelor prezentate și va informa conducerea partidului sau a altei organizații social-politice respective despre rezultatele acesteia.
Organizațiile teritoriale nu sînt persoane juridice. Organul de conducere al organizației teritoriale este adunarea generală a membrilor (delegaților) organizației, iar în perioada dintre adunările generale - organul permanent de conducere, specificat de statut. Competența adunării generale și modul de adoptare a hotărîrilor de către organele organizațiilor teritoriale sînt asimilate cu cele prevăzute de articolul 19 (15/1) alineatele 6 și 7.

Notă: Vezi Erata din Monitorul Oficial nr.57-58 din 18.05.2000 pag.3

Organele de conducere ale organizațiilor teritoriale se aleg pe perioada stabilită de statut. Aceste organe pot reprezenta partidul sau altă organizație social-politică în relațiile cu terții la nivelul local corespunzător, pot deschide subconturi la bancă și răspund de gestionarea acestora.

[Art.20(15/2) modificat prin Legea nr.470-XV din 21.11.03, în vigoare 12.12.03]
[Art.20(15/2) modif. prin Legea nr.64-XV din 27.02.03, în vigoare 14.03.03]
[Art.20(15/2) modif. prin Legea nr.1534-XV din 13.12.02, în vigoare 31.12.02]
[Art.20(15/2) introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Articolul 21(15/3). Calitatea de membru al partidului sau altei organizații social-politice

Calitatea de membru al partidului sau altei organizații social-politice este personală și inalienabilă. Calitatea de membru se consemnează în listele membrilor partidului sau ai altei organizații social-politice în modul prevăzut de Regulamentul cu privire la înregistrarea partidelor și altor organizații social-politice. Membrii partidului sau altei organizații social-politice au drept de vot egal.

Organul împuternicit al partidului sau altei organizații social-politice decide acordarea sau revocarea calității de membru în condițiile prevăzute de statut.

Membrul partidului sau altei organizații social-politice are dreptul de a se retrage din partid, organizație în orice moment, cu efect imediat.

[Art.21(15/3) modif. prin Legea nr.1534-XV din 13.12.02, în vigoare 31.12.02]
[Art.21(15/3) introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Articolul 22(16). Proprietatea partidelor și a altor organizații social - politice

Partidele și alte organizații social - politice pot avea în proprietatea lor clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum și alte bunuri materiale necesare, în exclusivitate, pentru realizarea sarcinilor statutare.

Dreptul la proprietate al partidelor și al altor organizații social-politice este reglementat de legislație. Partidele și alte organizații social - politice au dreptul să beneficieze de clădiri și de alte bunuri în conformitate cu contractele de împrumut sau de arendă încheiate cu alte persoane. Partidele și alte organizații social - politice nu pot avea în proprietatea lor pămînt, întreprinderi industriale, asociații și cooperative de producție și nu pot desfășura activitate economică și comercială cu excepția cazurilor indicate în articolul 23 (17).

Notă: Vezi Erata din Monitorul Oficial nr.57-58 din 18.05.2000 pag.3
[Alin.4 art.22(16) completat prin Legea nr.1615-XII din 19.10.93]

Partidelor și altor organizații social - politice li se intertzice posedarea și depozitarea sau păstrarea armamentului, substanțelor explozive și a altor materiale ce prezintă pericol (inclusiv ecologic) pentru viața și sănătatea cetățenilor.

Articolul 23(17). Mijloacele bănești ale partidelor și ale altor organizații social - politice

Mijloacele bănești ale partidelor și ale altor organizații social-politice se formează din cotizațiile de intrare și din cele de membru, din beneficiu obținut de la activitatea mijloacelor de informare în masă, de la vînzarea literaturii social-politice, altor materiale de propagandă și agitație, a confecțiilor cu simbolică proprie, de la desfășurarea festivalurilor, expozițiilor, lecțiilor, altor manifestări, din vărsămintele benevole și donațiile persoanelor fizice și juridice, excepție făcînd cazurile indicate în articolul 12 (10), alineatul întîi, precum și din alte încasări care nu sînt interzise de legislație.

Notă: Vezi Erata din Monitorul Oficial nr.57-58 din 18.05.2000 pag.3
[Art.23(17) în redacția Legii nr.1615-XII din 19.10.93]

Articolul 24(18). Folosirea veniturilor

Partidele și alte organizații social - politice, în modul prevăzut de legislație și exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor statutare, întemeiază întreprinderi și oprganizații gestionare cu drept de persoană juridică.

Venitul de pe urma activității partidelor și altor organizații social-politice nu poate fi distribuit membrilor săi și se folosește numai în scopul realizării prevederilor statutare.

[Alin.2 art.24(18) în redacția Legii nr.1615-XII din 19.10.93]

Membrii partidelor și altor organizații social-politice nu au dreptul la venitul și averea partidelor și altor organizații social-politice și nu poartă răspundere pentru datoriile acestora.

[Alin.3 art.24(18) în redacția Legii nr.1615-XII din 19.10.93]

Folosirea veniturilor în scopuri de binefacere și caritate se admite independent de prevederile din statut.

Partidele și alte organizații social -politice vor da publicității dări de seamă anuale despre sursele veniturilor și cheltuielile lor și pînă la 1 februarie al anului următor prezintă organelor financiare declarația despre activitatea financiară anuală.

[Alin.5 art.24(18) completat prin Legea nr.1615-XII din 19.10.93]

Averea și mijloacele parvenite pe căi licite vor trece, în baza deciziei instanței judecătorești, în proprietatea statului.

Articolul 25(19). Dreptul la difuzarea informației

Partidele și alte organizații social - politice au dreptul să difuzeze în formă scrisă, orală sau în alte forme informații despre activitatea lor, să propage ideile, scopurile și programele lor, precum și să institue mijloace de informare în masă, cu excepția radiodifuziunii și televiziunii, să se folosească, în modul stabilit de lege, de mijloacele de informare în masă ale statului.

Articolul 26(20). Dreptul la desfășurarea manifestațiilor

Partidele și alte organizații social - politice vor beneficia de dreptul la desfășurarea mitingurilor, demonstrațiilor, adunărilor și altor manifestații în modul stabilit de legislație.


Pagini:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Alegeri locale 2003

Concurenți electorali

Electorala Chișinău

Rezultate

Legislație electorală

Documente CEC

Documente/Contestări

Documente OSCE/BIDDO

Educație electorală

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2010 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect