ADEPT: Asociația pentru Democrație Participativă    Partide politice
    din Republica
    Moldova
 Alegeri parlamentare anticipate în Moldova din 28 noiembrie 2010
   English Version      
    Home        Harta site-ului       E-mail           

Partide politice  

Lista partidelor  

Dialog politic  

Eveniment  

Legislație  

Puncte de vedere  

Declarații/Documente  

Comunicate de presă  

Comentarii  

Alegeri  

Electorala 2007  

Electorala 2005  

Rezultate 1994-2005  

Blocuri electorale  

Informație utilă  

Bibliografie  

Site-uri relevante  

Legea Republicii Moldova privind partidele și alte organizații social-politice


Nr.718-XII din 17.09.91
Veștile nr.11-12/106, 1991

I. Principii generale

Articolul 1. Noțiunea de partid și de organizație social-politică

Partidele și alte organizații social-politice, în sensul prezentei legi, sînt asociațiile benevole ale cetățenilor constituite pe baza comunității de concepții, idealuri și scopuri, care contribuie la realizarea voinței politice a unei anumite părți a populației prin cucerire, în mod legal, a puterii de stat și participare la exercitarea ei.

[Alin.1 art.1 în redacția Legii nr.146-XIV din 30.09.98]

Prin alte organizații social-politice se subînțeleg, de asemenea, fronturile, ligile, mișcările politice de masă etc. Prezenta lege nu reglementează activitatea altor organizații independente ale cetățenilor, constituite pe principiul interesului profesional, cultural etc., care nu pretind să participe la crearea organelor de stat.

Articolul 2. Dreptul la asociere în partide și în alte organizații social-politice

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul să se asocieze liber în alte partide și în alte organizații social-politice.

Membru al partidului sau al altei organizații social-politice poate fi numai un cetățean capabil al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 ani.

Un cetățean nu poate face parte în același timp din două sau mai multe partide ori alte organizații social-politice.

Înscrierea unui cetățean într-un alt partid sau o altă organizație social-politică se poate face numai după retragerea acestuia din partidul sau din altă organizație social-politică al cărei membru a fost.

[Alin.4 introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Partidele și alte organizații social-politice au dreptul pe principii benevole să se asocieze în blocuri politice, în uniuni, federații, asociații.

[Art.2 modificat prin Legea nr.146-XIV din 30.09.98]

Articolul 3. Calitatea de membru a aderenților la partide și organizații social-politice

Partidele și alte organizații social-politice consemnează calitatea de membru a aderenților lor.

Articolul 4. Bazele activității partidelor și altor organizații social-politice

Partidele și alte organizații social-politice activează în conformitate cu Constituția Republicii Moldiva, legea de față și alte legi și funcționează în baza statutului, înregistrat în modul stabilit. Organele de conducere ale partidelor și altor organizații social-politice obligatoriu se vor afla pe teritoriul Republicii Moldova. Pe teritoriul Republicii Moldova nu se admite crearea partidelor și altor organizații social-politice ale statelor străine, precum și subdiviziunile și organizațiile lor.

Se interzice crearea și activitatea partidelor și altor organizații social-politice paramilitare, a partidelor și a altor organizații social-politice care militează împotriva pluralismului politic, principiilor statului de drept și își propun drept scop răsturnarea sau schimbarea prin violență, prin alte metode anticonstituționale a orînduirii de stat, subminarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, care propagă războiul, ațîță discordie și vrajbă socială, interetnică și religioasă, metode autoritare și totalitare de conducere, atentează la drepturile firești ale omului, desfășoară alte activități care contravin orînduirii constituționale ale republicii și sînt incompatibile cu normele general recunoscute ale dreptului internațional.

[Alin.4 art.4 completat prin Legea nr.146-XIV din 30.09.98]

Articolul 5. Statutul partidelor și altor organizații social-politice

Statutul trebuie să conțină următoarele date:

 1. denumirea partidului sau a organizației social-politice;
 2. scopurile și mijloacele de realizare a lor;
 3. condițiile și modul de întrare în partid; în altă organizație social-politică, de ieșire și excludere din ele;
 4. drepturile și obligațiile membrilor partidului (organizațiilor social-politice);
 5. modul de formare și competența organelor de autoconducere a partidului, ale altei organizații social-politice, termenele împuternicirilor lor;
 6. modul de adoptare a statutului, de introducere a modificărilor și completărilor în el;
 7. sursele de acumulare a mijloacelor financiare și a altor bunuri;
 8. condițiile și modul de reorganizare și de dizolvare a partidelor (a altor organizații social-politice);
 9. organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare și prezidențiale.

Statutul nu trebuie să contravină legilor Republicii Moldova. Statutul partidului sau al altei organizații social-politice se înregistrează dacă:

 1. are cel puțin 5000 de membri domiciliați în cel puțin jumătate din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul doi, dar nu mai puțin de 150 în fiecare din unitățile administrativ-teritoriale menționate;
 2. are program și organe de conducere alese.

[Art.5 modificat prin Legea nr.470-XV din 21.11.03, în vigoare 12.12.03]
[Art.5 completat prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]
[Art.5 modificat prin Legea nr.367-XIV din 29.04.99]
[Art.5 modificat prin Legea nr.146-XIV din 30.09.98]

Articolul 6(5/1). Programul partidului sau altei organizații social-politice

Programul partidului sau altei organizații social-politice trebuie să fie prezentat în formă scrisă și să fie aprobat de congres sau conferință.

[Art.6(5/1) introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Articolul 7(6). Denumirea partidului, organizației social-politice

Denumirea partidului, organizației social-politice, abrevierea denumirii și simbolica se vor deosebi de denumirea și simbolica altor partide și organizații social-politice, înregistrate în Republica Moldova.

În cazul schimbării denumirii, partidele și alte organizații social-politice se vor reînregistra în modul stabilit de prezenta Lege.

Articolul 8(6/1). Sediul partidului sau altei organizații social-politice

Sediul partidului sau altei organizații social-politice se consideră sediul organului său permanent de conducere. Înregistrarea partidului sau altei organizații social-politice se admite și în cazul cînd sediul este domiciliul unuia dintre membri.

[Art.8(6/1) introdus prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Articolul 9(7). Garanțiile activității

Statul asigură respectarea drepturilor și intereselor legitime ale partidelor și ale altor organizații social-politice și, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, garantează condiții juridice egale necesare pentru realizarea sarcinilor statutare.

Imixtiunea organelor de stat și a persoanelor oficiale în activitatea partidelor și a altor organizații social-politice, la fel ca și amestecul partidelor și a altor organizații social-politice în activitatea persoanelor de stat și a persoanelor oficiale nu se admite, exceptînd cazurile prevăzute de lege.

Orice îngrădiri și deosebiri în drepturi ale cetățeanului pe motive de apartenență la un partid sau la o altă organizație social-politică sînt interzise.

Orice cerință de indicare a partinității în actele oficiale va fi nelegitimă.

Partidele și alte organizații social-politice își vor desfășura activitatea din mijloacele lor.

[Alin.5 art.9(7) modificat prin Legea nr.146-XIV din 30.09.98]

Partidele și alte organizații social-politice vor promova principiul egalității femeilor și bărbaților în organele decizionale de toate nivelurile ale acestora.

[Alin.6 art.9(7) introdus prin Legea nr.146-XIV din 30.09.98]

Persoanele vinovate de încălcarea acestor condiții vor purta răspunderea prevăzută de lege.

Articolul 10(8). Limitarea activității politice

Militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, securității statului, serviciilor vamale, judecătorii, procurorii, ofițerii de urmărire penală, avocații parlamentari, controlorii de stat, precum și lucrătorii presei și radioteleviziunii oficiale nu pot face parte din partide și din alte organizații social-politice.

[Alin.1 art.10(8) modif. prin Legea nr.206-XV din 29.05.03, în vigoare 18.07.03]
[Alin.1 art.10(8) completat prin Legea nr.18-XIV din 14.05.98]

[Alin.1 art.10(8) modificat prin Legea nr.788 din 26.03.96]

Membrii partidelor și a altor organizații social - politice, recrutați în modul stabilit de lege în serviciul militar, numiți în funcții în organele securității statului, afacerilor interne, procuraturii, precum și în sistemul controlului de stat, își suspendă partinitatea pentru toată perioada de serviciu sau de muncă. În decurs de 10 zile de la data depunerii jurămîntului, avocații parlamentari sînt obligați să suspende apartenența lor la oricare partid sau altă organizație social-politică.

[Alin.2 art.10(8) completat prin Legea nr.18-XIV din 14.05.98]

Persoana care și-a suspendat partinitatea nu poate alege și nu poate să fie aleasă în organele partidului și altor organizații social- politice și nu are dreptul să execute însărcinările acestor organe.

Articolul 11(9). Deideologizarea sistemului de învățămînt

În Republica Moldova sistemul de învățămînt este deideologizat. Se interzice cultivarea și propagarea în școlile de toate gradele a oricăror idei de program și sarcini ale partidelor sau ale altor organizații socisl-politice.

[Art.11(9) modificat prin Legea nr.146-XIV din 30.09.98]

Articolul 12(10). Finanțarea activității partidelor și a altor organizații social-politice

Este interzisă finanțarea partidelor, altor organizații social- politice, precum și transmiterea către acestea de bunuri din partea:

 • statelor, persoanelor fizice și juridice străine, apatrizilor;
 • organelor de stat, întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor de stat, excepție făcînd finanțarea, în conformitate cu legislația în vigoare, a alegerilor în organele reprezentative ale puterii de stat;
 • întreprinderilor mixte, dacă cota statului sau a fondatorului străin în aceste întreprinderi este mai mare de 20 procente;
 • asociațiilor de cetățeni neînregistrate;
 • persoanelor anonime.

Partidele și alte organizații social-politice nu au dreptul să deschidă conturi în bănci străine și să păstreze în ele mijloace bănești. Finanțarea partidelor și altor organizații social-politice se efectuează exclusiv prin conturile lor deschise în băncile ce își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.

[Alin.3 art.12(10) introdus prin Legea nr.146-XIV din 30.09.98]
[Art.12(10) în redacția Legii nr.1615-XII din 19.10.93]

Articolul 13(11). Soluționarea chestiunilor partidelor și ale altor organizații social-politice

Chestiunile vizînd interesele partidelor și ale altor organizații social - politice sînt soluționate, conform prevederilor legislației, de către organele de stat și organizațiile economice cu participarea sau cu coordonarea partidelor, organizațiilor respective.

Articolul 14(12). Principiul de creare a partidelor și altor organizații social - politice

Partidele și alte organizații social - politice se crează după principiul teritorial. Crearea și activitatea subdiviziunilor structurale ale partidelor și ale altor organizații social - politice în cadrul colectivelor de muncă sînt interzise.

[Alin.2 art.14(12) modificat prin Legea nr.795-XIV din 10.02.2000]

Partidele și alte organizații social - politice nu pot fi create din inițiativa statului, organelor și persoanelor lui oficiale.


Pagini:

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Alegeri locale 2003

Concurenți electorali

Electorala Chișinău

Rezultate

Legislație electorală

Documente CEC

Documente/Contestări

Documente OSCE/BIDDO

Educație electorală

Caricaturi

la începutul paginii  

Copyright © 2001–2010 Asociația pentru Democrație Participativă "ADEPT"
Tel/Fax: (373 22) 21-29-92, e-mail:

Reproducerea materialelor se permite doar cu menționarea obligatorie a sursei
 
Site elaborat de NeoNet  
Despre proiect